S dopingem se nyní setkáváme prakticky u všech sportů. Tento článek se zabývá rizikem možného trestního postihu v souvislosti s dopingem ve sportu, zejména podle českého práva.

1. Jaké chemické látky, léky a metody jsou kriminalizovány

Ustanovení § 288 trestního zákoníku kriminalizuje látky anabolického nebo jiného hormonálního účinku, dále metody spočívajícími ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu anebo jiné metody, jejichž výsledkem je tzv. dopingový účinek:

(1) Kdo neoprávněně ve větším množství vyrobí, přechovává, doveze, vyveze, proveze, nabízí, prodá, jinému poskytne nebo podá látku s anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem za jiným než léčebným účelem, nebo kdo vůči jinému použije metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu nebo jinou metodu s dopingovým účinkem za jiným než léčebným účelem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin vůči dítěti mladšímu patnácti let, nebo
c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu vůči dítěti staršímu patnácti let.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let,
d) spáchá-li takový čin jako lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba.
(4) Odnětím svobody na pět let až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

Podle důvodové zprávy k trestnímu zákoníku se za látky s hormonálním účinkem (dále v tomto článku také jen “dopingové látky“) považují:

 • anabolické látky (androgenní anabolické steroidy, ostatní anabolické látky);
 • hormony a příbuzné látky (erytropoetin, růstový hormon, gonadotropiny, inzulin, kortikotropiny) a látky s antiestrogenní aktivitou.

Všechny tyto látky jsou v zásadě látkami hormonálními, z nichž některé mají anabolický účinek a ostatní mají účinek jiný, např. uvolňují některé další látky, stimulují účinnost, působí na metabolismus apod. Užíváním těchto látek je snaha podpořit růst člověka a jeho svalové hmoty (např. testosteron jako látka s anabolickým účinkem podporuje růst kostí a svalů). Jiné hormonální látky mohou ovlivnit metabolismus organismu (kortiko-steroidy) nebo sexuální reprodukci (sexuální steroidy).

Metodami s dopingovým účinkem (dále v tomto článku také jen “dopingové látky“) se rozumí:

 • krevní doping;
 • umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku;
 • genový doping.

Dopingovým účinkem se rozumí zvýšení fyzické síly, rychlosti či vytrvalosti u člověka, tedy podání lepšího sportovního výkonu, než by konkrétní jednotlivec dosáhl bez jeho užití.

1.1. Podrobný přehled dopingových látek a metod

Podrobný přehled dopingových látek je uveden v příloze č. 1 nařízení vlády č. 454/2009 Sb. ZDE.

Podrobný přehled dopingových metod je uveden v příloze č. 2 nařízení vlády č. 454/2009 Sb. ZDE.

Podrobný přehled dopingových látek a metod v anglickém jazyce je k dispozici ke stažení na oficiálních stránkách depozitáře Mezinárodní úmluvy proti dopingu ZDE.

1.2. K samotné mezinárodní úmluvě proti dopingu

S ohledem na zmíněnou Mezinárodní úmluvu proti dopingu stojí za to poznamenat, že česká trestně právní úprava dopingu byla přijata v návaznosti na přistoupení České republiky k této úmluvě. K této úmluvě přistoupilo již 191 států. Odkaz na oficiální znění této úmluvy je ZDE.

2. Jaké konkrétní jednání v souvislosti s dopingovými látkami je trestné

Podle § 288 odst. 1 trestního zákoníku spáchá trestný čin ten, kdo neoprávněně ve větším množství dopingovou látku:

 • vyrobí,
 • přechovává,
 • doveze,
 • vyveze,
 • proveze,
 • nabízí,
 • prodá,
 • jinému poskytne nebo podá.

Pod pojmem neoprávněně má trestní zákoník na mysli taková jednání, která nejsou prováděna za léčebnými účely.

Větším množství dopingové látky je podle nařízení vlády č. 454/2009 Sb.: více než jeden blistr, injekce nebo podobné obvykle nedělitelné balení léku obsahujícího tyto látky nebo obdobné množství těchto látek ve speciálním dopingovém přípravku.

Shora uvedené pojmy v odrážkách zřejmě nepotřebují zvláštního komentáře, až na pojem “přechovává“.

K tomuto pojmu je vhodné uvést, že přechovávat dopingovou látku může např. nejen její výrobce a/nebo distributor, ale i jednotlivý nečestně jednající sportovec, který má dopingovou látku například u sebe v zavazadle při cestě na soutěž, v hotelovém pokoji nebo pokud si ji uschoval doma apod.

3. Ukládání trestů za trestný čin výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem podle § 288 trestního zákoníku

Ustanovení § 288 trestního zákoníku stanovuje trest odnětí svobody podle stupně závažnosti protiprávního jednání pachatele ve výměře 0 až 12 let.

Rozmezí výměry uložení trestu odnětí svobody (ať již tzv. podmíněného či nepodmíněného) je v článku uvedeno od "0 až 12" let, jelikož u trestného činu menší závažnosti, zejména podle § 288 odst. 1 trestního zákoníku, lze upustit od potrestání (viz zejména §§ 46 a 48 trestního zákoníku). Nebo lze uložit tzv. podmíněný trest odnětí svobody (viz zejména § 81 a násl. trestního zákoníku).

Kromě trestu odnětí svobody (nebo namísto trestu odnětí svobody) lze uložit i jiný trest nebo jiné tresty, podle pravidel trestního zákoníku o ukládání více trestů samostatně nebo vedle sebe.

K pravidlům ukládání jiných trestů spolu s trestem odnětí svobody nebo na místo něj (např. peněžitý trest), zejména viz zejména § 53 trestního zákoníku.

4. Z rozhodovací praxe českých soudů

Rozhodnutí Nejvyššího soudu 11 Tdo 74/2019

V tomto případě se jednalo o přeshraniční distribuci většího množství látek s anabolickým a hormonálním účinkem. Trestná činnost byla soudy kvalifikována jako ta nejzávažnější, podle 4 odstavce níže citovaného zákonného ustanovení, s uložením nepodmíněného trestu odnětí svobody 5 let a 6 měsíců, dále peněžitého trestu a propadnutí části majetku pachatele.

Z hlediska mezinárodního stojí za pozornost závěr Nejvyššího soudu, že k tomu, aby tito pachatelé byli potrestáni na území ČR, není nutné aby jejich jednání bylo trestné i ve státech, ve kterých působili. Postačuje, že je toto jednání trestné v ČR.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu 11 Tdo 346/2023

V tomto případě pachatelka ve spolupráci s mezinárodní organizovanou skupinou distribuovala v ČR přes aplikaci Telegram dopingové látky, za což jí byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody 18 měsíců a peněžitý trest.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu 11 Tdo 774/2023

V tomto případě odsouzený podle soudu prováděl, mimo jiné, následující:

 • na platformě youtube.com zveřejnil video s názvem Zeptej se G. – otázky na lehátku, ve kterém jednoznačně propagoval látky sarm, o kterých tvrdil, že jsou legální a zároveň nabádal sledující, aby na něj nepodávali oznámení na policii, jelikož se tvrzení o nelegálnosti látek sarm s policisty kriminální služby směje, čímž se snažil docílit toho, aby případní zákazníci neměli obavu si přípravky zakoupit a užívat…
 • na sociální síti Instagram zveřejnil videopříspěvek, ve kterém propagoval látku YK11, o které uvedl, že se jedná o novou látku se silným anabolickým účinkem na internetové stránce sarms.eu, která má jemnou jaterní toxicitu srovnatelnou nebo nižší než lék Paralen, čímž se snažil bagatelizovat možné nežádoucí účinky přípravku a vyvolat tak důvěru u případných zákazníků k užívání tohoto přípravku, přičemž ve svých videích zveřejňoval slevový kód FG 10 na desetiprocentní slevu při nákupu v internetovém obchodu…

Tato a jiná další obdobná jednání soud kvalifikoval jako přečin výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem podle § 288 odst. 1 trestního zákoníku, za což odsouzenému uložil peněžitý trest.

5. Závěr

Soudy trestají uložením nepodmíněného trestu odnětí svobody spíše za protiprávní jednání vyšší závažnosti, tj. v odstavcích 2, resp. 3 a 4, ustanovení § 288 trestního zákoníku. V některých jiných závažnějších případech může jít např. o souběh trestných aktivit distribuce drog a dopingových látek apod.

Pokud by se například u dříve netrestaného sportovce našlo několik blistrů se zakázanou látkou, evidentně pro jeho osobní potřebu, zřejmě by to v nejhorším případě mohlo skončit podmíněným odložením trestního stíhání, bez uložení trestu a bez záznamu v trestním rejstříku. Nicméně podceňovat nebo zlehčovat takovéto záležitosti nelze rozhodně doporučovat.

OBSAH
Dospělý cyklista na silnici nemusí mít přilbu. Podle zákona to ale není úplně tak.Dospělý cyklista na silnici nemusí mít přilbu. Podle zákona to ale není úplně tak.
Svémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domuSvémocné vystěhování, vyklizení nájemce či podnájemce z bytu nebo domu