Je metoda pachové identifikace skutečně spolehlivá? Lze důkaz pachovou stopou provedený v hlavním líčení zpochybnit? Odpovědi na tyto otázky přináší tento článek.

Prokázaná nespolehlivost pachové stopy v konkrétních případech naší advokátní praxe

Zpochybnění pachové stopy je mimořádně obtížené, ale jak se ukázalo v naší advokátní praxi, není to nemožné.

V naší advokátní praxi se metoda pachové identifikace ukázala v některých případech jako nespolehlivá. Byly to případy, kdy soud trval na absolutní jednoznačnosti a nezpochybnitelnosti pachové stopy, ale když poté co se podařilo zajistit další důkazy ve prospěch obžalovaného klienta, soud dospěl k poměrně krkolomnému závěru, že se obžalovaný mohl před činem náhodně potkat se skutečným pachatelem a tak se na něj mohl přenést jeho pach, který pes ztotožnil jako pach našeho neprávem obžalovaného klienta.

Kromě výše uvedené poměrně krkolomné možnosti náhodné kontaminace pachem jiné osoby, kterou samozřejmě nelze vyloučit, lze dle našeho názoru pachovou stopu zpochybnit námitkou nedodržení řádného postupu policejního orgánu při zajištění pachové stopy, manipulace s ní a následného ztotožnění pachové konzervy policejním psem s obžalovaným.

K tomu lze poukázat na judikaturu Ústavního soudu, která se zabývá postupy při zajištění pachové stopy a další nakládání s ní, s ohledem na řádný a spravedlivý proces, ve kterém je nutné i straně obhajoby umožnit určitou míru kontroly těchto postupů policejního orgánu.

Z judikatury Ústavního soudu vyplývá následující:

Ústavní soud ČR dospěl ve stěžejním nálezu sp. zn. IV. ÚS 1098/15 ze dne 22.03.2016 následujícím zásadám, postupům a podmínkám provedení důkazu v trestním řízení metodou pachové identifikace:

  • Metoda pachové identifikace musí být provedena nejméně za použití standardů vyplývajících z interního pokynu Policie ČR. Současně musí policie zohlednit aktuální poznatky vědeckého zkoumání této metody.
  • Při hodnocení důkazního významu výsledků pachové identifikace je třeba se zabývat především tím, zda kriminalistický technik a policejní psovod, kteří se na identifikaci podíleli, splňují kvalifikační předpoklady nezbytné pro výkon této činnosti, a zda použitý služební pes absolvoval předepsaný výcvik, eventuálně potřebné přezkoušení způsobilosti identifikovat pachové stopy, případně jaké byly jeho dosavadní statistické výsledky v úspěšnosti identifikace, zda metoda pachové identifikace použitá v konkrétním případě respektuje požadavek, aby stopy byly sejmuty a uchovány řádně, aby nedošlo k jejich záměně, nebo k tzv. přenosu pachu či k nepřípustné manipulaci při ztotožňování stopy.
  • Přezkoumání správnosti provedení metody pachové identifikace by mělo být v případě pochybností provedeno pomocí kontrolního znaleckého posudku z oboru kriminalistika, odvětví kriminalistické odorologie.
  • Při sejmutí a identifikaci pachové stopy obviněného po zahájení trestního stíhání je nezbytná přítomnost obhájce obviněného případně státního zástupce.
  • O úkonech (sejmutí, uchování a ztotožnění) musí být vyhotoveny protokoly dle trestního řádu. Za účelem vyloučení pochybností o správnosti identifikace je vhodné provedení obrazového záznamu průběhu tohoto úkonu.
  • Důkaz metodou pachové identifikace je nepřímým důkazním prostředkem, který jako jediný zpravidla k uznání viny trestným činem nepostačuje.
Osoba zadržená policií - jak zjistit informaceOsoba zadržená policií - jak zjistit informace