Případy, kdy povinný neplatí alimenty na nezaopatřené dítě, lze v moha případech řešit trestním oznámením, když jiné prostředky ochrany práv oprávněného nejsou efektivní.

Trestní odpovědnost za neplacení výživného

Trestní odpovědnost za neplacení alimentů stanovuje trestní zákoník v § 196, ve spojení s § 196a a § 197. Přečinu zanedbání povinné výživy se dopustí ten kdo:

  • neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, za což může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
  • se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, za což může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
  • když odnětím svobody na šest měsíců až tři léta může být pachatel potrestán, vydá-li činem vydá-li vyživovanou osobu nebezpečí nouze.

Kromě trestu odnětí svobody nebo jiného “standardního trestu” může být pachateli trestného činu uložit jako přiměřené omezení, aby se zdržel řízení motorových vozidel. Toto toto omezení může být v mnoha případech značnou motivací pachatele, aby povinnost hradit výživné plnil.

Další motivací neplatiče alimentů k urychlenému splacení dluhu na výživném je § 196 trestního zákoníku, podle kterého trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné výživy zaniká, jestliže trestný čin neměl trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek.

Trvale nepříznivým následkem bránícím zániku trestnosti je například poškození tělesného nebo duševního zdraví oprávněné osoby, v důsledku neplnění vyživovací povinnosti.

Je neplacení jakéhokoli výživného trestné?

Trestné není jen neplacení výživného na dítě, ale trestné je neplnění i některých dalších druhů vyživovací povinnosti:

  • vyživovací povinnost mezi manželi;
  • vyživovací povinnost mezi registrovanými partnery;
  • vyživovací povinnost k rozvedenému manželu;
  • vyživovací povinnost mezi bývalými registrovanými partnery;
  • vyživovací povinnost osvojitelů k osvojenci, včetně osvojení zletilého;
  • vyživovací povinnost mezi budoucími osvojiteli a osvojeným při péči před osvojením;
  • vyživovací povinnost a povinnost zajistit úhrady některých nákladů neprovdané matce, kterou k ní má otec dítěte, za kterého matka dítěte není provdána.

Trestní oznámení pro neplacení výživného

Trestní oznámení se jeví jako vhodné řešení oprávněného k vyzískání dlužného výživného a jeho dalšího neplacení, když jiné právní prostředky nejsou efektivní.

Sepsání trestního oznámení

V případě potřeby se ohledně sepsání trestního oznámení můžete obrátit na naši advokátní kancelář.

OBSAH