Jsem obchodník, obchoduji s různým zbožím. Maloobchod i velkoobchod. Nedávno jsem od 1 mého dodavatele nakoupil určité zboží za dobrou cenu. V kupní smlouvě byla sjednána výhrada vlastnického práva. Podle této výhrady prodávající zůstává vlastníkem zboží do doby než mu jej zcela zaplatím. Ve smlouvě také stojí, že zboží nesmím přeprodat dál dokud jej zcela nezaplatím prodávajícímu. Nutně ale zboží právě teď prodat, jelikož mám dobrého kupce. Jelikož je to urgentní, nechci jednat s prodávajícím, zda by souhlasil s přeprodávání zboží předtím než ho uhradím. Chci se proto zeptat, zda by toto mohlo být posuzováno například jako trestný čin a nikoli jen jako případný obchodní spor.

Pokud by tento můj postup mohl být posouzen jako trestný čin, jaká trest by hrozil?

Je určitě možná trestní odpovědnost za porušení smluvně ujednané výhrady vlastnického práva

Ano, při prodeji zboží s výhradou vlastnictví, může nerespektování této výhrady vést k trestní odpovědnosti za zpronevěru (trestný čin zpronevěry podle § 206 trestního zákoníku).1

K této trestní odpovědnosti byste byl orgány činnými v trestním řízení2 pohnán zpravidla až tehdy, pokud byste utržené peníze za prodej ihned nevyplatil Vašemu prodávajícímu na úhradu dluhu na kupní ceně za zboží. Pokud byste dluh na kupní ceně za zboží ve velice krátké době uhradil, spíše by se jednalo jen o porušení kupní smlouvy a s tím spojené případné uplatnění smluvních sankcí, pokud jsou ve smlouvě ujednány. Tento ale nelze doporučit, jelikož není možné zcela vyloučit, že by i v případě kdy dojde k rychlému uhrazení vašeho dluhu na kupní ceně vašemu prodávajícímu, mohlo být takové jednání posuzováno např. jako pokus zpronevěry.

Trestní sankce za porušení smluvně ujednané výhrady vlastnického práva

Ustanovení trestního zákoníku upravující trestný čin zpronevěry (§ 206) zní následovně:

§ 206
Zpronevěra
(1) Kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).
(6) Příprava je trestná.

Trestní sankce by se v tomto případě odvíjela od výše způsobené škody. Výše škody by odpovídala tomu, kolik jste zůstal dlužný svému prodávajícímu na kupní ceně za zboží kryté výhradou vlastnického práva. V této odpovědi je počítáno s tím že jste v posledních 3 letech nebyl odsouzen nebo potrestán za stejný trestný čin nebo byste nenaplnil některých dalších zákonné předpoklady k uložení vyššího trestu (např. provedení skutku organizovanou skupinou):

  • pokud by se výše škody pohybovala v rozmezí 10.000 až 100.000 Kč, hrozil by trest odnětí svobody až na 2 roky, dále zákaz činnosti anebo propadnutí věci;
  • pokud by se výše škody pohybovala v rozmezí 100.000 až 1.000.000 Kč, hrozil by trest odnětí svobody 1 rok až 5 let;
  • pokud by se výše škody pohybovala v rozmezí 1.000.000 Kč až 10.000.000 Kč, hrozil by trest odnětí svobody 2 až 8 let;
  • pokud by se výše škody přesáhla částku 10.000.000 Kč, hrozil by trest odnětí svobody 5 až 10 let.

Poznámky a vysvětlivky

1. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

2. Orgány činnými v trestním řízení jsou soud, státní zástupce a policejní orgán. Trestním řízením se má na mysli řízení podle trestního řádu.

Jak se vyhnout odsouzení za krádež?Jak se vyhnout odsouzení za krádež?
Kázeňský trest za drogy ve věznici?Kázeňský trest za drogy ve věznici?