Tato případová studie se zabývá v naší advokátní praxi často řešenými případy ohrožení pod vlivem návykové látky – řízení s alkoholem v krvi se způsobením dopravní nehody osobním vozem. Cílem této studie je nastínit obvyklé možnosti řešení této situace z pohledu obhajoby a zastoupení viníka takovéto nehody, v trestním řízení a při řešení škodné události s pojišťovnou.

1. Skutkový stav

Klient v podnapilém stavu při výjezdu z parkoviště narazil do tří zaparkovaných vozů. Následně zastavil, vystoupil z vozu a prohlížel si poškození obou vozidel. Tohoto si všimla projíždějící hlídka Policie ČR a klienta vyzvala k prokázání jeho totožnosti a k podrobení se dechové zkoušce na alkohol přístrojem Dräger. Touto zkouškou byla zjištěna přítomnost alkoholu ve výši 2,36 promile (2,36 g/kg) v dechu[1]. Policie ČR na místě zadržela klientovi řidičský průkaz a odvezla jej do nemocnice na ošetření a vyšetření alkoholu v krvi. Policie ČR také provedla ohledání a zdokumentování místa dopravní nehody.

2. Další postup policie

Následně byl klient odvezen na místní policejní služebnu, kde byl vyslechnut. Klient nepopíral, že by před jízdou požil alkoholické nápoje ani nezpochybňoval jeho zavinění dopravní nehody.

Policie dále případ řešila ve zkráceném přípravném řízení podle § 179a a dalších souvisejících ustanovení trestního řádu[2]. Policie ČR klientovi předala záznam o sdělení podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1, 2 trestního zákoníku[3]. Policie ČR dále klientovi předala informace o poškozených vozidlech a některé další listiny.

3. Převzetí obhajoby klienta

Klient se záznamem o sdělení podezření a dalšími listinami navštívil obhájce.

Klient byl poučen, že mu za tento přečin hrozí trest odnětí svobody 6 měsíců až 3 roky (zpravidla podmínečné odsouzení) a/nebo peněžitý trest a/nebo zákaz řízení.

Klient byl dále poučen, že bez ohledu na to, zda bude odsouzen, bude muset jeho odpovědnostnímu pojistiteli uhradit částky pojistného plnění (tj. fakticky částky náhrady škody na poškozených vozidlech). Tato povinnost vyplývá z § 10 odst. 1, písm. i) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.[4]

Klient, jakožto cizinec s povoleným pobytem v ČR za účelem zaměstnání (na zaměstnaneckou kartu) také uvedl, že aktuálně s ním probíhá řízení o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty. Klient byl poučen, že jakmile se Ministerstvo vnitra dozví a probíhajícím trestním řízení, přeruší řízení o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty. Pokud dojde k odsouzení klienta pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1, 2 trestního zákoníku, Ministerstvo vnitra platnost zaměstnanecké karty klientovi neprodlouží.

4. Obhajoba klienta ve zkráceném přípravném řízení

V právním zastoupení klienta byly škody na poškozených vozidlech oznámeny jeho odpovědnostnímu pojistiteli. Státnímu zástupci a soudu bylo prokázáno, že klient učinil potřebná opatření k náhradě škody vlastníkům poškozených vozidel, řádným nahlášeních všech škod pojišťovně, u které klient má sjednané povinné ručení.[5]

Následně obhájce podal návrh na podmíněné odložení návrhu na potrestání s tím, že se klient zdrží řízení motorových vozidel po dobu trvání podmíněného zastavení.

Následně bylo telefonicky komunikováno se státním zástupcem a soudem. Rovněž bylo nahlédnuto do spisu. To vše k ověření, zda doložené podklady, a to zejména k náhradě škody poškozeným, prostřednictvím pojišťovny klienta, jsou pro soud dostačující.

Jelikož klient prostřednictvím obhájce splnil veškeré zákonem stanovené předpoklady, soud nakonec vydal usnesení o podmíněném odložení návrhu na potrestání z dvouletou zkušební dobou, během které klient nesmí řídit motorová vozidla. Pokud se klient během zkušební doby nedopustí jiného porušení trestního zákoníku, odložení návrhu na potrestání nabude právní moci. Ve výpisu z evidence rejstříku trestů klient nemá a ani nebude mít žádný záznam.

Co se týká výše zmíněného řízení o žádosti klienta o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty, tímto také odpadá překážka k jejímu prodloužení, tudíž klient může zůstat pobývat a pracovat v ČR.

5. Dořešení škodné události s odpovědnostním pojistitelem

Jak již bylo uvedeno shora, pokud došlo ke způsobení škod na cizích vozidlech klientem pod vlivem alkoholu, má odpovědnostní pojistitel klienta podle § 10 odst. 1, písm. i) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel[4], právo, aby mu klient uhradil částku pojistného plnění vyplaceného poškozeným na náhrady jejich škod. Pokud bylo v trestním řízení jednoznačně prokázáno, že klient předmětnou dopravní nehodu, resp. škodu, způsobil pod vlivem alkoholu, nelze se této povinnosti nijak zbavit.

Pojišťovna proto následně klienta vyzvala k proplacení vyplaceného pojistného plnění. Jelikož se jednalo o částku, kterou klient nemohl ihned uhradit, byl s pojišťovnou vyjednán splátkový kalendář, který byl klient schopen splnit.

6. Zkušební doba a vrácení řidičského průkazu zpět klientovi

Tímto byla hlavní část případu ukončena. Pokud ze strany klienta nedojde během zkušební doby k jinému porušení trestního zákoníku, bude mu ze strany obhájce po skončení zkušební doby podmíněného odložení návrhu na potrestání doručeno toto usnesení soudu s doložkou právní moci. Klient si poté bude moci opět zajistit řidičský průkaz a opět řídit motorová vozidla. Jak již bylo zmíněno výše, ve výpisu z evidence rejstříku trestů klient nebude mít žádný záznam související s tímto případem.

VYSVĚTLIVKY, POZNÁMKY POD ČARU A DEFINICE POJMŮ:
 1. Množství alkoholu v dechu se prakticky shoduje s množstvím alkoholu v krvi. Množství alkoholu v krvi se také vyjadřuje v jednotkách promile. Hodnota 1 promile alkoholu v krvi znamená, že jeden litr krve obsahuje jeden gram čistého alkoholu. Množství alkoholu v jiných částech organismu, např. ve svalech nebo v mozku, je stejné. V tukových tkáních je alkoholu méně.[]
 2. Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád[]
 3. Ustanovení § 274 trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) zní následovně:
  § 274
  Ohrožení pod vlivem návykové látky
  (1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,
  b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, nebo
  c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.

  []
 4. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů [zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla][][]
 5. Pod pojmem “povinné ručení” se zde má na mysli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve smyslu § 3 a násl. zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů [zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla][]
OBSAH