1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky před uzavřením Smlouvy slouží jako informace pro spotřebitele, informace o ohraně osobních údajů a jako nabídka na uzavření Smlouvy, spolu se specifickými smluvními podmínkami (dále „Specifické podmínky“).

1.2. Po uzavření Smlouvy, tvoří tyto Obchodní podmínky její obsah, spolu se Specifickými podmínkami. Specifické podmínky mohou být uvedeny níže ve Smlouvě a/nebo mimo Smlouvu formou elektronického a/nebo papírového dokumentu a/nebo formou audio záznamu (dále „Médium obsahující Specifické podmínky“ nebo „Médium“). Médium obsahující Specifické podmínky nemusí výslovně označeno jako Specifické podmínky, ale musí zřejmé, že se vztahuje předmětné Smlouvě. Specifické podmínky mohou být uvedeny i prostřednictvím více Médií. Specifické podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy, i když k ní nejsou fyzicky připojeny.

1.3. Smluvní Strany ve smyslu Obchodních podmínek jsou advokátní kancelář advokáti online s.r.o. (dále „AK“) a „Klient“ nebo „Klienti“ (dále společně „Strany“). AK vykovává advokacii ve formě obchodní společnosti advokáti online s.r.o., IČ: 24203521, DIČ: CZ24203521, se sídlem: Politických vězňů 911/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, sp. zn. C 188321, email: info@advokationline.eu, telefon: +420602602874, internetové stránky: https://davidnetusil.cz (dále „Web AK“). Pokud se v Obchodních podmínkách hovoří o „Klientovi – Spotřebiteli“, má se tím na mysli spotřebitel ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., OZ, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

1.4. Pokud ve Smlouvě bude některá osoba označena jako „Vedlejší účastník“ nebo bude na Straně Klienta uvedeno více osob, komunikace s Klientem, předávání informací a jiných podkladů při poskytování Právních služeb může být realizováno prostřednictvím Vedlejšího účastníka nebo kteréhokoli osoby uvedené ve Smlouvě na Straně Klientů. Klient k tomuto postupu dává AK výslovný pokyn a v tomto rozsahu ji zprošťuje povinnosti mlčenlivosti. Klient dále tímto Vedlejšímu účastníkovi další osobě uvedené na Straně Klientů uděluje plnou moc k tomu: (i) aby jednal a komunikoval s AK ve smyslu věty první tohoto odstavce (dále „Odst.“); (ii) aby k jeho rukám AK doručovala E-komunikaci a ostatní korespondenci v záležitostech Smlouvy a její případnou výpověď; (iii) aby za Klienta hradil Úplatu.

1.5. Určení Klienta a/nebo Vedlejšího účastníka bude uvedeno přímo v textu Smlouvy nebo ve Specifických podmínkách.

2. Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je zejména závazek AK poskytnout Klientovi právní službu nebo poskytovat více právních služeb (dále „Právní služba“ nebo „Právní služby“), v právní záležitosti nebo záležitostech (dále „Věc“). Předmětem Smlouvy je dále zejména závazek Klienta zaplatit AK za poskytování Právních služeb Odměnu (dále „Odměna“) a Výlohy dále („Výlohy“), které jsou společně nazývány jako Úplata (dále „Úplata“).

3. Uzavření Smlouvy

3.1. Smlouva je uzavřena poté, co Strany srozumitelným a určitým způsobem projeví jejich vůli a souhlas, aby se poskytování Právních služeb, řídilo těmito Obchodními Podmínkami a Specifickými podmínkami, čímž dojde k přijetí (akceptaci) nabídky Smlouvy, a tedy dojde k jejímu uzavření.

3.2. Uzavření Smlouvy může být provedeno zejména:

(a) vlastnoručními podpisy Stran na papírovém vyhotovení Smlouvy, s ověřením podpisu Klienta nebo bez ověření; v tomto případě mají obě Strany podepsaný papírový stejnopis Smlouvy druhou Stranou.

(b) vlastnoručními podpisy Stran na papírovém vyhotovení Smlouvy s následným doručením naskenovaného podepsaného vyhotovení Smlouvy druhé Straně prostřednictvím E-komunikace; v tomto případě mají obě Strany sken podepsaného papírového stejnopisu Smlouvy druhou Stranou nebo se naskenované podpisy Stran nachází na jednom stejnopisu Smlouvy.

(c) elektronickými podpisy Stran na elektronickém vyhotovení Smlouvy s následným doručením takto podepsaného vyhotovení Smlouvy druhé Straně prostřednictvím E-komunikace; elektronický podpis lze nahradit odesláním vyhotovení Smlouvy datovou schránkou druhé Straně; v tomto případě mají obě Strany elektronicky podepsaný stejnopis (elektronický dokument) Smlouvy druhou Stranou.

(d) elektronickými prostředky komunikace na dálku (IM textové a hlasové služby (WhatsApp, Skype, Viber, email, chat, internetová stránka, sociální síť, telefonický hovor apod.), dále společně „E-komunikace“), a to následovně: Klient prostřednictvím E-komunikace zašle (nebo osobně ústně) AK poptávku Právních služeb AK k této poptávce sdělí (E-komunikací či osobně ústně) Klientovi za jakých podmínek může poptávané Právní služby poskytnout. AK následně zašle Klientovi E-komunikací Výzvu k Platbě na poptávané Právní služby (dále „Výzva k platbě“) Výzva k platbě se můžete týkat platby předem celé Právní služby nebo její části (dále „Úkon právní služby“). Na místo Výzvy . K Výzvě k Platbě budou připojeny tyto Obchodní podmínky, buď fyzicky nebo odkazem na Web AK. Ve Výzvě k platbě budou dále uvedeny Specifické podmínky, což je možné provést i výslovným odkazem na podmínky uvedené v E-komunikaci. Klient po doručení Výzvy k platbě provede úhradu Úplaty. Provedením platby Úplaty je uzavřena Smlouva. Po provedení platby je klientovi zasláno potvrzení o provedené platbě a/nebo Faktura (daňový doklad) na provedenou platbu.

(e) prostřednictvím Webu AK s nabídkou Právních služeb (nebo i mimo web na základě Výzvy k platbě), kde Klient objedná Právní službu (dále „Objednávka“); takováto Právní služba může také spočívat v umožnění přístupu k odpovědím na dotazy, k právním stanoviskům a analýzám, k právním odborným článkům a k právním vzorům či jiným dokumentům ke stažení. Provedením platby Objednávky (Výzvy) je uzavřena Smlouva. Po provedení platby je Klientovi zasláno potvrzení o provedené platbě a/nebo faktura (daňový doklad) na provedenou platbu (dále „Faktura“).

(f) vlastnoručními podpisy Stran na elektronickém vyhotovení Smlouvy, za použití myši nebo elektronické tužky; v tomto případě mají obě Strany elektronicky podepsaný stejnopis (elektronický dokument) Smlouvy druhou Stranou. V tomto případě je podepsaný elektronický dokument Smlouvy doručen Klientovi E-komunikací.

(g) ; Strany prostřednictvím E-komunikace projeví svoji vůli Smlouvu uzavřít, zejména tak, že AK zašle Klientovi zprávu E-komunikace, v níž uvede: „Touto zprávou zasílám návrh na uzavření smlouvy o poskytování právních služeb. Pokud se zněním návrhu smlouvy souhlasíte a hodláte ji uzavřít, odepište: souhlasím se smlouvou a s jejím uzavřením“. Následně je klientovi doručena výzva k úhradě zálohy (dále „Zálohová faktura“) s uvedením, že je vystavena na základě Smlouvy. Okamžikem úhrady Zálohové faktury je Smlouva uzavřena. Úhrada Zálohové faktury může nastat v hotovosti ihned mezi přítomnými Stranami nebo později v hotovosti či bankovním nebo jiným převodem.

3.3. Ustanovení o uzavření Smlouvy se použije přiměřeně i na změnu a výpověď Smlouvy a/nebo na uzavření dodatku Smlouvy.

4. Určení Věci a Právní služby

4.1. Věc a/nebo případně i konkrétní Právní služby či jednotlivé úkony Právní služby jsou pro účely této Smlouvy ve Specifických podmínkách.

5. Úplata, Odměna, Výlohy

5.1. Úplata za Právní služby se skládá z „Hodinové odměny“ (Odst. 5.3) a/nebo z „Paušální odměny“ (Odst. 5.4) a/nebo z „Paušální odměny dle rozpočtu“ (Odst. 5.5) a dále z přiznaných nákladů řízení „Náklady řízení (Odst. 5.6.)“ a/nebo z „Cílové odměny“ (Odst. 5.7.), pokud byla Stranami dohodnuta; dále také společně nebo jednotlivě „Odměna“. Úplata dále zahrnuje „Výlohy“ (Odst. 5.8).

5.2. Pokud není ujednáno jinak, Odměna AK se stanoví formou Hodinové odměny a Nákladů řízení a Cílové odměny (pokud je Cílová odměna sjednána).

5.3. Výše Hodinové odměny se určí podle skutečné doby poskytování Právních služeb. Poskytováním Právních služeb se rozumí veškeré činnosti AK, které jsou nutné k jejich poskytnutí, včetně přípravy této Smlouvy a plných mocí, veškerých korespondencí, telefonních hovorů, konzultací, schůzek, nahlížení do spisů, rešerší judikatury, literatury či jiných podkladů, pořizování fotokopií, ověřování podpisů, autorizovaných konverzí apod. Hodinovou odměnou jsou zpoplatněny i činnosti související s ukončením právního zastoupení klienta, jako např. předání spisového materiálu, provedení vyúčtování apod. Hodinová sazba je 3.000,- Kč. Pokud se po uzavření Smlouvy AK stane plátcem DPH, Hodinová odměna se navyšuje o DPH.

5.4. Paušální odměna za specifikovanou Právní službu se stanoví dohodou s klientem pevnou peněžní částkou. Paušální odměna může být stanovena i počtem hodin poskytování Právních služeb, které má Klient po stanovenou dobu vyčerpání. Při sjednání Paušální odměny může být výslovně dohodnuto, že zahrnuje i všechny Výlohy; v tomto případě Výlohy nepodléhají Vyúčtování. Pokud se po uzavření Smlouvy AK stane plátcem DPH, Hodinová odměna se navyšuje o DPH.

5.5. Paušální odměna dle rozpočtu za specifikovanou Právní službu se stanoví dohodou s klientem pevnou peněžní částkou na základě rozpočtu; Paušální odměnu dle rozpočtu lze navyšovat nebo snižovat jen pokud dojde ke změně rozsahu poskytované Právní služby, a tudíž i ke změně rozpočtu. Při sjednání Paušální odměny dle rozpočtu může být dohodnuto, že zahrnuje i všechny Výlohy; v tomto případě Výlohy nepodléhají Vyúčtování. Pokud se po uzavření Smlouvy AK stane plátcem DPH, Hodinová odměna se navyšuje o DPH.

5.6. Vedle Hodinové odměny a/nebo Paušální odměny a/nebo Paušální odměny dle rozpočtu má AK právo na Odměnou formou přiznaných nákladů řízení, kterou se rozumní částka přiznaná Klientovi k rukám právního zástupce rozsudkem soudu nebo jiného orgánu nebo stanovená v mimosoudní dohodě o urovnání sporu. Z těchto nákladů řízení náleží Klientovi částka, kterou vynaložil na soudní poplatky nebo jiné obdobné Výlohy hrazené 3. osobám, zbytek těchto nákladů je potom Odměnou formou přiznaných nákladů řízení.

5.7. Vedle Hodinové odměny a/nebo Paušální odměny a/nebo Paušální odměny dle rozpočtu a/nebo Odměny formou přiznaných nákladů řízení, má AK právo na Cílovou odměnu, pokud byla Stranami dohodnuta, a to po úspěšném skončení Věci, když úspěšné skončení Věci a výše této odměny (nebo způsob jejího určení) musí být výslovně definovány ve Specifických podmínkách nebo v dodatku Smlouvy. Výše Cílové odměny může být stanovena podílem na vymožené pohledávce nebo jiné věci anebo paušální částkou.

5.8. Výlohy představují skutečné výdaje účelně vynaložené v souvislosti s poskytováním Právních služeb, a to zejména: (i) soudní, správní a jiné poplatky; (ii) poštovné mimo území ČR, telekomunikační poplatky mimo území ČR, (iii) náklady na znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, tlumočení, ověřené opisy, fotokopie apod.; (iv) cestovní výdaje při poskytování Právních služeb ve výši dle právních předpisů o cestovních náhradách dle zákoníku práce (dále „Cestovné“); (v) náhrady za promeškaný čas v souvislosti s poskytováním Právních služeb způsobené zpožděním protistrany, svědka či jiné relevantní osoby, zpožděním soudu či jiného orgánu; a dále náhrady za čas strávený na cestě související s poskytováním Právních služeb; za což náleží AK náhrada ve výši 100,- Kč za každou i započatou půlhodinu (dále „Náhrada za promeškaný čas“). Pokud se AK stane plátcem DPH, Náhrada za promeškaný čas se navyšuje o DPH.

5.9. Úplata je splatná předem, na základě Výzvy k platbě, doručené Klientovi zpravidla E-komunikací a obsahující popis úkonů právní služby nebo jiných činností AK při poskytování Právních služeb a tomu odpovídající Odměnu AK a případně popis Výloh, se splatností zpravidla 1 až 7 dnů. Po zaplacení Výzvy, bude Klientovi vystavena Faktura, ke které nemusí být připojeno vyúčtování Právních služeb (dále „Vyúčtování“), pokud vyúčtování Právních služeb vyplývá z Výzvy k platbě.

5.10. Zejména pokud nelze dopředu odhadnout konkrétní úkony Právní služby nebo jiné činnosti, AK má právo požadovat od Klienta platbu zálohy na Úplatu (dále „Záloha“). AK má právo výši Zálohy stanovit v zpravidla v rozmezí 40.000,- Kč až 100.000,- Kč; pokud ale bude nutné Zálohu použít na úhradu Výloh, může být Záloha navýšena o předpokládanou výši Výloh. Pokud během poskytování právních služeb dojde k vyčerpání zálohy pod 20.000,- Kč, je Klient povinen k výzvě AK zálohu doplnit do stanovené výše, nejpozději do 7 dnů. Pokud Klient Zálohu nedoplní nebo nebude souhlasit s jejím stanovením, má AK právo Smlouvu vypovědět. Po vyčerpání zálohy bude Klientovi vystavena Faktura s vyúčtováním. Vyúčtování Právních služeb může být Klientovi vystaveno pro informaci i během čerpání Zálohy.

5.11. AK může požadovat zaplacení Úplaty až po částečném nebo úplném poskytnutí Právních služeb, v tomto případě AK zašle Klientovi odpovídající Fakturu s Vyúčtováním, zpravidla E-komunikací, se splatností 7 až 14 dnů.

6. Platba Úplaty ze zahraničí nebo v cizí měně

6.1. Při platbě Úplaty ze zahraničí nese veškeré bankovní poplatky Klient, tak aby na účet AK byla připsána celá částka Úplaty.

7. Započtení pohledávek

7.1. AK má právo započíst svůj nárok na Úplatu proti jakékoli pohledávce Klienta za AK. Za tímto účelem může AK ve Věci rovněž uvést pro úhradu pohledávky Klienta ve Věci její bankovní účet, jako platební místo. Po započtení pohledávky AK převede zbytek finančních prostředků na účet Klienta.

8. Trvání, skončení a výpověď Smlouvy

8.1. Smlouva končí poskytnutím sjednaných Právních služeb, písemnou dohodou nebo výpovědí. Klient může Smlouvu kdykoli vypovědět bez výpovědní doby. AK může Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby z důvodů dle zákona o advokacii a/nebo pokud se Klient dostane do prodlení s placením Úplaty nebo Zálohy na Úplatu nebo pokud Klient nesouhlasí se Zálohou na Právní služby. Skončením smlouvy nezaniká povinnost Klienta zaplatit dlužnou Úplatu, včetně Odměny formou přiznaných nákladů řízení a Cílové odměny; rovněž nezaniká právo AK na započtení pohledávek.

9. Plná moc, substituční zastoupení advokáta AK

9.1. V řízeních, kdy zákon neumožňuje zastoupení Klienta přímo AK jako obchodní společností, bude Klienta zastupovat advokát AK. V případě potřeby Klient podepíše AK nebo jejímu advokátu potřebné plné moci buď v elektronické podobě opatřené oficiálně uznávaným elektronickým podpisem a elektronickou značkou nebo v papírové podobě doručené AK poštou, kurýrem nebo osobně. U plné moci v papírové podobě může AK vždy požadovat úředně ověřený podpis Klienta a v případě pobytu Klienta mimo území ČR, může požadovat ověření jeho podpisu na zastupitelském úřadu ČR. AK nebo její advokát, může udělit substituční plnou moc dalšímu advokátu, advokátnímu koncipientovi či jinému pracovníkovi v souladu se zákonem o advokacii. Klient bere na vědomí, že konkrétní advokát AK, kterému udělil plnou moc nemusí mít vždy možnost zúčastnit se všech soudních či jiných jednání a/nebo úkonů (např. z důvodu kolize s jinými jednáními nebo nemoci apod.), tudíž může vždy zastupováním pověřit jiného advokáta nebo advokátního koncipienta.

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Za správnost všech podkladů a informací předložených AK odpovídá Klient. AK neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností Klienta, zejména neposkytnutím potřebné součinnosti AK, nepředáním potřebných podkladů nebo předáním podkladů a informací nesprávných, neúplných či nepravdivých. AK neodpovídá za obchodní či jiné hospodářské riziko vyplývající z podnikání nebo jiné činnosti Klienta, jehož důsledky se projeví v souvislosti s poskytnutím Právní služby. AK prohlašuje, že je v souladu se zákonem o advokacii pojištěna pro případ vzniku své odpovědnosti za škodu způsobenou poskytnutím Právní služby, a to do výše 50.000.000,- Kč. Klient prohlašuje, že pokud v konkrétním případě nesdělí AK něco jiného, platí, že předvídatelné škody způsobené poskytováním právních služeb pro Klienta výše uvedenou částku nepřesahují. Klient bere na vědomí, že E-komunikaci nelze absolutně zabezpečit proti případnému odposlouchávání třetími osobami. Z těchto důvodů se Klient zavazuje nepředávat AK prostřednictvím E-komunikace informace, jejichž nechtěný únik, v důsledku činnosti třetích osob, by mu mohl způsobit škodu. V případě, že to Klientovi technické možnosti dovolují, může s AK komunikovat šifrovanou komunikací, dle dohody. Je možné se dohodnout na komunikaci výlučně přes IM systémy, jak např. WhatsApp, Viber apod., šifrovaným emailem nebo jinými způsoby.

11. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

11.1. Klient bere na vědomí, že pokud by se na Právní službu dle Jednorázové smlouvy online nebo Dlouhodobé smlouvy online vztahoval zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo jakékoli jiné obdobné předpisy, včetně stavovských předpisů České advokátní komory, bude Klient poučen o povinnosti AK provést jeho identifikaci, kontrolu, oznámení podezřelého obchodu a povinnosti odkladu splnění jeho příkazu, pokud k tomu budou splněny zákonné předpoklady. Tyto záležitosti by potom byly řešeny dalším zákonnými postupy a prostředky a případně další smlouvou s Klientem.

12. Informace pro Klienta – Spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů

12.1. Pro případ sporu s AK, má Klient – Spotřebitel možnost obrátit se na Českou advokátní komoru za účelem mimosoudního řešení tohoto sporu. Internetová adresa České advokátní komory: www.cak.cz; poštovní adresa: Česká advokátní komora, Národní třída 16, Nové město, 110 00 Praha; email: epodatelna@cak.cz; datová schránka: n69admd.

13. Případy, kdy Klient není spotřebitelem

13.1. Pokud Klient není spotřebitelem, nepoužijí se ustanovení Podmínek vztahující ke spotřebiteli ve smyslu OZ. Klient ale nemá právo odmítnout postup AK podle ustanovení Smlouvy vztahujících se ke spotřebiteli, pokud na tom bude AK trvat. Pokud bude AK postupovat dle ustanovení Podmínek vztahujících se ke spotřebiteli, neznamená to, že by se tímto postupem Klient stával automaticky spotřebitelem, pokud jím ve skutečnosti dle OZ není.

14. Ochrana osobních údajů (GDPR)

14.1. AK informuje Klienta, že jeho osobní údaje budou použity jen pro účel uzavření a plnění Smlouvy a plnění povinností ze zákona o advokacii. Podrobnosti a práva subjektu údajů v souvislosti zpracováváním osobních údajů jsou k dispozici na Webu AK: https://davidnetusil.cz/podminky/gdpr/.

15. Reference

15.1. Klient souhlasí, aby jeho název/firma/logo, včetně internetové adresy, byla AK uvedena na odvyklým způsobem na Webu AK. U Klienta na něhož se vztahuje GDPR, je k umístění reference obsahující jeho osobní údaj na Web AK vždy nutný jeho předchozí výslovný souhlas, např. v rámci E-komunikace.

16. Rozhodné právo, mezinárodní soudní pravomoc, jazyk, výklad Smlouvy

16.1. Otázky neupravené Smlouvou se řídí českým zákonem o advokacii, českým OZ a jinak českým právním řádem. K projednání případných sporů se sjednává výlučná příslušnost českých soudů.

16.2. Klient prohlašuje, že ovládá dostatečně český jazyk, aby Smlouvě porozuměl a pokud ne, že mu byla celá Smlouva před jejím uzavřením ústně a řádně přetlumočena Vedlejším účastníkem, tlumočníkem nebo jinou osobou. Ke Smlouvě může být přiložen její překlad, provedený překladačem Google, když rozhodující znění Smlouvy je vždy jen v české jazykové verzi.