1.  Správce osobních údajů

1.1.  Správcem osobních údajů je společnost advokáti online s.r.o., IČ: 24203521, se sídlem: Politických vězňů 911/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, sp. zn. C 188321 (dále také jen „Advokátní kancelář“), email: info@advokationline.eu, internetové stránky: https://davidnetusil.cz (dále také jen „Web advokátní kanceláře“), telefon, WhatsApp, Viber, IMO, Signal, Telegram: +420 602 602 874, Skype: advokationline (dále také jen „IM služby“).

1.2.  Advokátní kancelář je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů [Nařízení (EU) 2016/679, dále také jen „GDPR“] správcem osobních údajů podle těchto Zásad, tedy shromažďuje, uchovává, využívá či jinak zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti která spočívá zejména v poskytování právních služeb. Jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže.

1.3.  Tyto popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

1.4.  Tyto Zásady se vztahují na

(a)  zpracování osobních údajů prováděné Advokátní kanceláří během Vašeho používání Webu advokátní kanceláře.

(b)  Zpracování osobních údajů prováděné Advokátní kanceláří během komunikace s Vámi prostřednictvím emailu, telefonu nebo IM služeb.

(c)  Zpracování osobních údajů Advokátní kanceláří během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli.

(d)  Zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Advokátní kanceláře.

(e)  Zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Advokátní kanceláře.

2.  Zpracování a účely zpracování jednotlivých osobních údajů

2.1.  Vaše osobní údaje mohou být Advokátní kanceláří zpracovávány pro tyto účely:

(a)  Plnění smlouvy, včetně jejího sjednání (smlouvy o poskytování právních služeb či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie; vztahy s obchodními partnery, například partnerskými advokátními kancelářemi či dodavateli výrobků a služeb; náborové aktivity – získávání kandidátů);

(b)  Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);

(c)  Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb (Advokátní kancelář může zasílat obchodní sdělení či newslettery, zejména z oblasti práva a podnikání, a nabízet služby prostřednictvím emailu);

(d)  Ochrana oprávněného zájmu správců (ochrana práv a právem chráněných zájmů Advokátní kanceláře, například identifikace osob v prostorách recepce Advokátní kanceláře, identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ochrana sítě proti poškozujícímu jednání nebo ochrana před zneužitím Webové stránky);

(e)  Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie;

(f)  Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o zaměstnání v Advokátní kanceláři či jinou spolupráci s Advokátní kanceláří nebo v případě registrace na odborné semináře a vzdělávací či společenské akce prostřednictvím Webových stránek).

2.2.  Advokátní kancelář je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování.

(a)  Konkrétně níže uvedené osobní údaje:

[i]  jméno a příjmení;

[ii]  kontaktní adresa;

[iii]  email;

[iv]  telefonní číslo;

(b)  jsou zpracovávány za účely:

[i]  uzavření a plnění smlouvy – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů;

[ii]  plnění právních povinností – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů;

[iii]  ochrana oprávněného zájmu správců – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů;

[iv]  zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů – pro tento účel jsou výše uvedené osobní údaje zpracovávány jen se souhlasem subjektu údajů.

(c)  Dále konkrétně níže uvedené osobní údaje:

[i]  číslo bankovního účtu a jiné transakční údaje;

[ii]  IČO, DIČ;

(d)  jsou zpracovávány za účely:

[i]  uzavření a plnění smlouvy – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů;

[ii]  plnění právních povinností – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů;

[iii]  ochrana oprávněného zájmu správců – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů.

(e)  Dále konkrétně níže uvedené osobní údaje:

[i]  rodné číslo;

[ii]  datum narození;

(f)  jsou zpracovávány za účely:

[i]  uzavření a plnění smlouvy – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů;

[ii]  plnění právních povinností – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů.

(g)  Jiné informace, než výše uvedené, týkající se klienta nebo třetích osob jsou zpracovávány za účely:

[i]  uzavření a plnění smlouvy – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů;

[ii]  plnění právních povinností – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů;

[iii]  ochrana oprávněného zájmu správců – pro tento účel je tento osobní údaj zpracován bez nutnosti předchozího souhlasu subjektu údajů;

[iv]  zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů – pro tento účel jsou výše uvedené osobní údaje zpracovávány jen se souhlasem subjektu údajů.

2.3.  Osobní údaje jsou Advokátní kanceláří zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb.

2.4.  Advokátní kancelář je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Web advokátní kanceláře.

2.5.  Pokud udělíte Advokátní kanceláři souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů obchodních partnerů Advokátní kanceláře, a to prostřednictvím emailu či telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu Advokátní kanceláře anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v emailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

2.6.  Advokátní kancelář Vaše osobní údaje zpřístupňují pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Advokátní kanceláří, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

2.7.  Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů Advokátní kanceláře a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s Advokátní kanceláří, popř. jiné údaje, které Advokátní kancelář obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Advokátní kancelář za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Advokátní kancelář bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

2.8.  Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Advokátní kancelář povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Advokátní kanceláři ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3.  Zpracování emailové adresy dle zákona č. 480/2004 Sb.

3.1.  Advokátní kancelář je dále oprávněna zpracovávat vaši emailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

4.  Doba trvání zpracovávání osobních údajů

4.1.  Pro účel zpracování osobních údajů: plnění smlouvy, jsou osobní údaje zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

4.2.  Pro účel zpracování osobních údajů: plnění právních povinností, jsou osobní údaje zpracovány po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.

4.3.  Pro účel zpracování osobních údajů: zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, jsou osobní údaje zpracovány po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním.

4.4.  Pro účel zpracování osobních údajů: ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osob, jsou osobní údaje zpracovány maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. upravující výkon advokacie), anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.

5.  Práva klienta nebo jiného subjektu údajů v souvislosti s jejich zpracováváním

5.1.  Klient, nebo jiný subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů Advokátní kanceláří práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se zejména o právo:

(a)  na přístup k osobním údajům;

(b)  na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;

(c)  na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;

(d)  na omezení zpracování osobních údajů;

(e)  na přenositelnost údajů;

(f)  na vznesení námitky, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;

(g)  obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.2.  Způsoby uplatnění jednotlivých práv klienta nebo jiného subjektu údajů, v souvislosti s jejich zpracováváním Advokátní kanceláří:

(a)  Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Advokátní kancelář zpracovává vaše osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

(b)  Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte, že o vás Advokátní kancelář zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Advokátní kancelář provedou jejich opravu či doplnění bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

(c)  Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Advokátní kancelář vymaže vaše osobní údaje, pokud:

[i]  již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

[ii]  zpracování je protiprávní;

[iii]  vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů; nebo

[iv]  odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

(d)  Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Advokátní kancelář osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchovají anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

(e)  Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Advokátní kancelář osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste jim poskytli, předaly třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Advokátní kancelář nebudou moci Vaší žádosti vyhovět.

(f)  Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Advokátní kanceláře. V případě, že Advokátní kancelář neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami klienta či jiného subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

5.3.  V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je Advokátní kancelář oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu bychom vás informovali.